Заочний відділ є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що здійснює координацію та контроль за організацією освітнього процесу за заочною формою навчання в Університеті.
Основними завданнями заочного відділу є:
– організація освітнього процесу за заочною формою відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти, навчальних та робочих навчальних планів підготовки фахівців ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, інших законодавчих та нормативно-правових актів України з питань освіти, нормативних документів Університету;
– участь у плануванні роботи Університету, вченої ради Університету,ректорату;
– організація, планування та координація навчальної та навчально-методичної роботи за заочною формою навчання;
– організація та участь у здійсненні контролю за виконанням ухвал вченої ради, ректорату Університету з питань організації освітнього процесу за заочною формою навчання;
– підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення організації освітнього процесу за заочною формою навчання.