ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛ  КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Положення визначає основні завдання, принципи роботи, функції, права й відповідальність заочного відділу, взаємини відділу з іншими підрозділами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огіенка.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заочний відділ є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Університет), що здійснює координацію та контроль за організацією освітнього процесу за заочною формою навчання в Університеті.
1.2. Заочний відділ створений відповідно до Статуту Університету і входить до структури навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
1.3. Заочний відділ керується у своїй роботі Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково – технічну діяльність”, „Про засади державної мовної політики”, Національною доктриною розвитку освіти, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність в галузі освіти, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами та розпорядженнями ректора Університету та цим Положенням.
1.4. Загальне керівництво роботою заочного відділу здійснює перший проректор Університету.  Безпосереднє керівництво роботою заочним відділом здійснює його керівник. Керівник заочного відділу призначається та звільняється з посади наказом ректора Університету.
1.5. Робота заочного відділу регламентується планом роботи відділу, погодженим з керівником навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, першим проректором і затвердженим ректором Університету. 1.6. Штатний розпис заочного відділу затверджує ректор Університету. Працівники заочного відділу е учасниками освітнього процесу. Права та обов’язки працівників заочного відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими керівником навчального відділу та затвердженими ректором Університетом.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями заочного відділу є:
-організація освітнього процесу за заочною формою відповідно до законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти, навчальних та робочих навчальних планів підготовки фахівців ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, інших законодавчих та нормативно-правових актів України з питань освіти, нормативних документів Університету;
-участь у плануванні роботи Університету, вченої ради Університету,ректорату;
– організація, планування та координація навчальної та навчально-методичної роботи за заочною формою навчання;
– організація та участь у здійсненні контролю за виконанням ухвал вченої ради, ректорату Університету з питань організації освітнього процесу за заочною формою навчання;
– підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення організації освітнього процесу за заочною формою навчання.
2.2. Для виконання своїх завдань заочний відділ здійснює такі функції:
– планування роботи відділу;
– організація та проведення виробничих нарад з питань організації освітнього процесу за заочною формою навчання;
– формування особових справ студентів заочної форми навчання, які навчаються за державним замовленням та на умовах контракту;
– підготовка та оформлення наказів про зарахування та відрахування, надання академічних відпусток студентам заочної форми навчання, переведення на наступні  курси, допуск до атестації та ін.;
– підготовка звітів про контингент студентів заочної форми навчання;
– формування академічних груп, лекційних потоків, розподіл студентів за навчальними групами для проведення навчальних занять;
– оформлення, реєстрація та видача індивідуальних навчальних планів студентів заочної форми навчання, навчальних карток, академічних довідок  оформлення довідок-викликів студентам заочної форми навчання на сесію;
– контроль за виконанням навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» заочної форми навчання;
-складання графіків навчального процесу,розкладів заліково- екзаменаційних сесій, розкладів екзаменів, атестації студентів та контроль за їх виконанням;
– складання розкладу навчальних занять та здійснення контролю за його виконанням;
– контроль за організацією та проведенням поточного та підсумкового контролю;
– організація самостійної навчальної роботи студентів, аналіз та узагальнення результатів контролю за нею;
– аналіз успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційних сесій; – узагальнення та аналіз успішності студентів заочної форми навчання за результатами їх атестації;
– контроль за навчальною дисципліною студентів (явка на сесію, успішність); – організація раціонального використання аудиторного фонду університету для забезпечення освітнього процесу за заочною формою навчання;
– контроль за станом навчально-облікової документації (журнали обліку роботи академічних груп, заліково-екзаменаційні відомості, індивідуальні навчальні плани студентів тощо);
– підготовка статистичної звітності, звітів про організацію освітнього процесу за заочною формою навчання, контингент студентів, роботу відділу та ін.;
– підготовка матеріалів до річного звіту про діяльність Університету з питань організації освітнього процесу за заочною формою навчання;
– наповнення web- с торінки  відділу на сайті Університету;
– робота в „Єдиній Державній Електронній Базі з питань Освіти” (ЄДЕБО);
– виконання разових доручень ректора, першого проректора.

III. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 3.1. Заочний відділ для реалізації покладених на нього завдань та функцій має право:
– отримувати необхідну документацію та інформацію в структурних підрозділах Університету
– організовувати та проводити виробничі наради з питань організації освітнього процесу за заочною формою, інших питань, шо належать до його компетенції;
– вносити пропозиції щодо удосконалення рівня організації освітнього процесу за заочною формою в Університеті;
– отримувати пояснення від науково-педагогічних та інших працівників Університету з приводу виявлених порушень в організації освітнього процесу за заочною формою Безпосередні права керівника заочного відділу та його працівників визначаються їх посадовими інструкціями.
 3.2. Заочний відділ зобов’язаний:
– здійснювати свою діяльність відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету;
– своєчасно та якісно виконувати накази та розпорядження ректора Університету, доручення першого проректора;- своєчасно звітувати про свою діяльність перед ректором, першим проректором, вченою радою Університету;
– знати нормативні документи в галузі вищої освіти; – оперувати достовірною інформацією про основні показники діяльності за напрямом роботи (контингент студентів заочної форми навчання та його рух, успішність студентів, стан навчально-облікової документації та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо);
– дотримуватись вимог законодавства про працю, правил і норм охорони праці та техніки безпеки.
Персональна відповідальність працівників заочного відділу визначається їх посадовими інструкціями.

 ІУ. ВЗАЄМИНИ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

 4.1 .3аочний відділ взаємодіє
– з деканатами факультетів з питань отримання копій навчальних планів підготовки фахівців відповідних освітніх ступенів, робочих навчальних планів, графіків освітнього процесу, консультацій тощо;
 з навчальним відділом з питань формування статистичної звітності за формою 2-3 нк, 5-ВО та ін.;
-з навчально-методичним відділом з питань отримання своєчасної інформації щодо внесених змін до навчальних планів підготовки фахівців;
 з відділом профорієнтаційної роботи, працевлаштування, моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації з питань формування (створення) замовлення на документи про вищу освіту та додатки до них;
 – з бухгалтерією з питань обліку використаного робочого часу.

 V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 5.1. Зміни та доповнення до цього Положення обговорюються вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора Університету.
5.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Заочного відділу ухвалюється вченою радою Університету за поданням ректора Університету.